Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutsfattande organ. Institutionsstyrelsen beslutar om institutionens interna organisation, om dess budget samt om övergripande riktlinjer för verksamheten. Styrelsen fastställer också kursplaner för samtliga kurser som ges inom institutionen. I styrelsen ingår representanter för alla vid institutionen verksamma grupper med prefekten som ordförande.

Val

Valproceduren, som fastställts av Konsistoriet, består av fastställande av definitiv röstlängd, nominering av kandidater samt själva röstningen. Styrelseledamöter utses genom direkta val i valkorporationer. Valet för studentkorporationen brukar äga rum ungefär en månad in på höstterminen och för valkorporationen lärare m.fl. i augusti vart tredje år. Styrelsens ledamöter har närvaroplikt.

Mandatperiod

För valkorporationen lärare m.fl. är mandatperioden tre år och löper från 1 september till och med 31 augusti. För valkorporationen studenter är mandatperioden ett år och löper från och med 1 november till och med 31 oktober.

Styrelsearbetet

Frågor kan genom en styrelseledamot tas upp på initiativ av vem som helst inom institutionen. Frågor ska anmälas till styrelsens sekreterare senast en vecka före styrelsesammanträdet så att de kan beredas i tid och uppföras på dagordningen. Styrelsen sammanträder normalt tre gånger per termin och sammanträdena brukar ta omkring två timmar, beroende på ärendenas antal och omfattning. Styrelsearbete betraktas ofta som en merit, både inom och utom universitetet.

Styrelseledamöter

Prefekt och styrelsens ordförande:
Olle Jansson, prefekt
Biträdande prefekt: Doris Rusch

Lärare/forskare:

TA-personal:

Studenter:

Mandatperioden för anställda är tre år och löper från 1 september 2022 till och med 31 augusti 2025. För studenter är mandatperioden ett år och löper från och med 1 november 2022 till och med 31 oktober 2023.

Protokoll från senaste institutionsstyrelsens sammanträden

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse

Arbetsordning för institutionsstyrelsen

Senast uppdaterad: 2023-01-19